Grid

May 9, 2014

ผลิตภัณฑ์สีเขียว

การเคลือบสีด้วยระบบ Fluorocarbon นี้ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนได้ ช่วยประหยัดพลังงาน และลดปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island Effect) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พื้นที่บริเวณกลางเมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณโดยรอบอย่างมีนัย โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนคุณสมบัติของความร้อนบนผิววัสดุและการขาดการระเหยคายน้ำ (Evapotranspiration)